Podsumowanie tygodnia

Tym razem podsumowanie tygodnia, ograniczę do jednej informacji.

W środę przedstawiłem Radnym projekt budżetu na 2018 rok. To budżet rekordowy. Dochody budżetu zaplanowane są na poziomie 94 992 614 zł. Jest szansa, że w ciągu roku dojdziemy do kwoty 100 milionów złotych. Takie też będą wydatki. Jak zaczynałem pełnić funkcję wójta, to budżet gminy wynosił nieco ponad 50 milionów.

W obecnym budżecie oprócz sporych wydatków na oświatę, pomoc spoleczną oraz na realizację innych statutowych zadań gminy, bardzo dużą kwotę przeznaczyliśmy na inwestycje.

Jest to kwota 32 712 853 zł, co stanowi ponad 32 % wydatków ogólem.

Nanajważniejsze inwestycje to: modernizacja i budowa dróg, budowa kanalizacji, montaż odnawialnych źródeł energii.
Cdn …